Villkor!

Denna anmälan är bindande.

Vi skickar en manuell bekräftelse på din anmälan via e-post med mer information. Ni har en garanterad plats i någon av grupperna om ni anmäler er senast två veckor innan kursstart, därefter i mån av plats. Kursen omfattar ca sju bad. Baden är på söndag eftermiddag om inte Eddahallens varmbassängär bokad för andra aktiviteter, då kan även lördag bli aktuellt. Information om detta finns i schemat ni får i kallelsen eller via e-post om informationen inte finns tillgänglig då kallelsen skickas ut. Om något oförutsett skulle inträffa, med den påföljden att ni inte kan delta, ska detta anmälas så snart som möjligt dock senast två veckor innan kursstart. Avanmälan efter denna tidpunkt medför en administrationskostnad på 290 kr. Det finns möjlighet att bada extra om man missat bad på grund av sjukdom med någon av de grupper som följer i kommande omgång.

Ansvaret för att ta del av de bad- och säkerhetsföreskrifter som gäller inom Delfinsimmets verksamhet samt de som tillhör Eddahallen ligger på deltagande föräldrar.

Försäkran

Vi försäkrar att vårt barn är fullt frisk eller att läkare gett klartecken att delta i Delfinsimmets aktiviteter. Vi har tagit del av dessa villkor och vet att allt ansvar för vårt barn och oss själva under den tid vi deltar i Delfinsimmets verksamhetligger på oss själva. Vår egen hemförsäkring är det som gäller vid eventuella olyckor/stölder.

Terms of service 

This application is binding.

We will send a manual confirmation of your registration via e-mail with more information. You are guaranteed a place in one of the groups if you register no later than two weeks before the start of the course, thereafter subject to availability. The course includes approximately seven baths. Bathing is on Sunday afternoon unless Eddahallen's hot pool is booked for other activities, then Saturday can also be relevant. Information about this can be found in the schedule you receive in the invitation or by e-mail if the information is not available when the invitation is sent out. If something unforeseen should occur, with the penalty that you cannot participate, this must be reported as soon as possible, but no later than two weeks before the start of the course. Cancellation after this time entails an administration cost of SEK 290. It is possible to swim extra if you miss due to illness with one of the groups that follows in the upcoming round.Participating parents are responsible for taking note of the bathing and safety regulations that apply within Delfinsimmet's operations as well as those belonging to Eddahallen. Assurance

We assure that our child is completely healthy or that a doctor has given the go-ahead to participate in Delfinsimmet's activities. We have taken note of these conditions and know that all responsibility for our child and ourselves during the time we participate in Delfinsimmet's activities lies with ourselves. Our own home insurance is what applies in the event of any accidents/thefts.